Đầu nối quang | adapter

Đầu nối quang hay còn gọi là adaptor được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang các chuẩn như SC, LC, FC, ST. Adaptor Single-mode sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode sử dụng chất liệu đồng. Có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối của 2 đầu: PC, APC, UPC. Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau. Adaptor thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng tốt, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.

 • Đầu nối quang FC-FC

  Đầu nối quang FC-FC

  Đầu nối quang FC-FC hay còn gọi là adaptor FC-FC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn FC. Đầu nối quang Single-mode FC-FC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode FC-FC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang FC -FC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang FC-ST

  Đầu nối quang FC-ST

  Đầu nối quang FC-ST hay còn gọi là adaptor FC-ST được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn FC & ST. Đầu nối quang Single-mode FC-ST sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode FC-ST sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang FC -ST có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang LC- ST

  Đầu nối quang LC- ST

  Đầu nối quang LC- ST hay còn gọi là adaptor LC-ST được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn LC, đầu còn lại ST. Đầu nối quang Single-mode LC-ST sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-ST sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -ST có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang LC-FC adaptor LC-FC

  Đầu nối quang LC-FC

  Đầu nối quang LC-FC hay còn gọi là adaptor LC-FC được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn LC, đầu còn lại FC. Đầu nối quang Single-mode LC-FC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-FC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -FC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang LC-LC adaptor LC-LC:

  Đầu nối quang LC-LC

  Đầu nối quang LC-LC hay còn gọi là adaptor LC-LC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn LC. Đầu nối quang Single-mode LC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang LC/UPC - LC/APC

  Đầu nối quang LC/UPC – LC/APC

  Đầu nối quang LC/UPC - LC/APC hay còn gọi là adaptor LC/UPC-LC/APC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn LC. Đầu nối quang Single-mode LC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 1 đầu: UPC đâu còn lại APC. Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang LC/UPC - LC/UPC adaptor LC/UPC-LC/UPC

  Đầu nối quang LC/UPC – LC/UPC

  Đầu nối quang LC/UPC - LC/UPC hay còn gọi là adaptor LC/UPC-LC/APC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn LC/UPC. Đầu nối quang Single-mode LC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang LC/UPC - LC/UPC adaptor LC/UPC-LC/UPC

  Đầu nối quang LC/UPC – LC/UPC (Sao chép)

  Đầu nối quang LC/UPC - LC/UPC hay còn gọi là adaptor LC/UPC-LC/APC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn LC/UPC. Đầu nối quang Single-mode LC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode LC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang LC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF
 • Đầu nối quang SC- FC

  Đầu nối quang SC- FC

  Đầu nối quang SC-FC hay còn gọi là adaptor SC-FC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC và FC. Đầu nối quang SC - FC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.
 • Đầu nối quang SC- ST

  Đầu nối quang SC- ST

  Đầu nối quang SC-ST hay còn gọi là adaptor SC-ST được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC và ST. Đầu nối quang SC - ST có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.
 • Đầu nối quang SC-LC

  Đầu nối quang SC-LC

  Đầu nối quang SC-LC hay còn gọi là adaptor SC-LC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC và LC. Đầu nối quang SC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.
 • Đầu nối quang SC-SC

  Đầu nối quang SC-SC

  Đầu nối quang SC-SC hay còn gọi là adaptor SC-SC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC. Đầu nối quang SC -SC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.
 • Đầu nối quang SC/APC - LC/APC

  Đầu nối quang SC/APC – LC/APC

  Đầu nối quang SC/APC - LC/APC hay còn gọi là adaptor SC/APC-LC/APC được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn SC/APC và một đầu chuẩn LC/APC. Đầu nối quang Single-mode SC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode SC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang SC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang đầu SC chuẩn APC, Đầu LC chuẩn APC. Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang SC/APC - LC/UPC adaptor SC/APC-LC/UPC

  Đầu nối quang SC/APC – LC/UPC

  Đầu nối quang SC/APC - LC/UPC hay còn gọi là adaptor SC/APC-LC/UPC được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn SC/APC và một đầu chuẩn LC/UPC. Đầu nối quang Single-mode SC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode SC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang SC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang đầu SC chuẩn APC, Đầu LC chuẩn UPC. Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang SC/UPC - LC/APC

  Đầu nối quang SC/UPC – LC/APC

  Đầu nối quang SC/UPC - LC/APC hay còn gọi là adaptor SC/UPC-LC/APC được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn SC/UPC và một đầu chuẩn LC/APC. Đầu nối quang Single-mode SC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode SC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang SC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang đầu SC là UPC, Đầu LC là APC. Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang SC/UPC - LC/UPC adaptor SC/UPC-LC/UPC

  Đầu nối quang SC/UPC – LC/UPC

  Đầu nối quang SC/UPC - LC/UPC hay còn gọi là adaptor SC/UPC-LC/UPC được sử dụng để nối 1 đầu dây nhảy quang chuẩn SC/UPC và một đầu chuẩn LC/UPC. Đầu nối quang Single-mode SC-LC sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode SC-LC sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang SC -LC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF.
 • Đầu nối quang SC/UPC - SC/UPC

  Đầu nối quang SC/UPC – SC/UPC

  Đầu nối quang SC/UPC-SC/UPC hay còn gọi là adaptor SC/UPC-SC/UPC được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC. Đầu nối quang SC -SC có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF. Sản phẩm chất lượng, độ suy hao thấp, giá thành rẻ.
 • Đầu nối quang ST-ST

  Đầu nối quang ST-ST

  Đầu nối quang ST-ST hay còn gọi là adaptor ST-ST được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn ST. Đầu nối quang Single-mode sử dụng chất liệu đá zirconia. Đầu nối quang Multimode sử dụng chất liệu đồng. Đầu nối quang ST-ST có sẵn với các kiểu đầu nối Simplex và Duplex. Chuẩn tiếp xúc đầu nối quang 2 đầu: PC, APC, UPC Dùng trong việc kết nối các đầu dây nhảy quang, dây hàn quang với nhau, nó thường được dùng bên trong hộp phối quang ODF