Product Tag - Bộ treo néo cáp quang adss

Bộ treo néo cáp quang adss bao gồm Bộ treo cáp quang adssBộ néo cáp quang adss.

Bộ néo cáp quang adss bao gồm bộ néo cáp quang adss 1 hướngbộ néo cáp quang adss 2 hướng. Bộ néo cáp quang có nhiều loại tương ứng với khoảng cách cột của từng loại cáp quang adss. Điển hình các loại néo một hướng, hai hướng như sau: Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 100m, 200m, 300m, 400m, 500,...

Bộ treo cáp quang adss hay còn gọi là bộ đỡ cáp quang adss. Bộ treo cáp quang có nhiều loại tương ứng với khoảng cách cột của từng loại cáp quang adss. Các loại treo cáp quang adss: Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt kv 100m, 200m, 300m, 400m, 500,...

 • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 100m

  Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 100mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv100. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 100m hay còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Bao gồm: 1 dây néo khoảng vượt kv 100m và 1 củ néo khoảng vượt kv 100m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 100m.
  230.000 175.000
 • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 200m

  Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 200mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv200. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 200m còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 200m. Bao gồm 1 dây néo, 1 dây lót (nếu có) và 1 củ néo khoảng vượt kv 200m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 200m.
  260.000 175.000
 • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 300m

  Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 300mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv300. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 300m còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 300m. Bao gồm 1 dây néo, 1 dây lót và 1 củ néo khoảng vượt kv 300m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 300m.
  295.000
 • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 400m

  Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 400mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv400. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 400m còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 400m. Bao gồm 1 dây néo, 1 dây lót và 1 củ néo khoảng vượt kv 400m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 400m.
  395.000
 • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 500m

  Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 500mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv500. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 500m còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 500m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 500m.
  430.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 100m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 100m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 100m. Con đỡ (cũ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv100. Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 100m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 100m.
  185.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 200m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 200m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 100m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 200mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 200m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 200m.
  260.000 185.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 300m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 300m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 300m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 300mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 300m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt kv 300m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 300m.
  295.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 400m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 400m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 400m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 400mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 400m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 400m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 400m.
  395.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 500m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 500m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 500m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 500mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 500m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 500m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 500m.
  495.000
 • Bộ treo, bộ đỡ cáp quang kv 600|700|800|900|1000m

  Bộ treo, bộ đỡ cáp quang khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Chuỗi treo, con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adssBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột 600m 700m 800m 900m 1000m.
  750.000