Product Tag - Bộ treo néo cáp quang

  • Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 100m

    Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt 100mphụ kiện treo néo cáp quang adss kv100. Bộ néo cáp quang adss khoảng vượt kv 100m hay còn gọi chuỗi néo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Bao gồm: 1 dây néo khoảng vượt kv 100m và 1 củ néo khoảng vượt kv 100m. Chuyên dụng cho cáp quang tự treo (adss) néo trên cột điện có khoảng cách cột (cột này cách cột kia) nhỏ hơn 100m.

    230.000