Product Tag - Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 600m

  • Bộ treo, bộ đỡ cáp quang kv 600|700|800|900|1000m

    Bộ treo, bộ đỡ cáp quang khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Chuỗi treo, con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adssBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột 600m 700m 800m 900m 1000m.

    750.000