Product Tag - Bộ treo cáp quang adss

Bộ treo cáp quang adss. Bộ treo cáp quang thuộc phụ kiện treo néo cáp quang. Tên gọi khác: Bộ đỡ cáp quang adss, phụ kiện treo cáp quang, chuỗi treo cáp quang. Bộ treo hay còn gọi là chuỗi treo cáp quang adss có nhiều loại phụ thuộc vào cáp quang adss. Các loại bộ treo cáp quang adss phổ biến như kv 100m, 200m, 300m, 400m, 500m… 1000m.

 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 100m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 100m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 100m. Con đỡ (cũ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv100. Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 100m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 100m.

  230.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 200m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 200m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 100m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 200mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 200m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 100m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 200m.

  260.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 300m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 300m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt 300m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 300mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 300m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt kv 300m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 300m.

  350.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 400m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 400m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 400m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 400mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 400m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 400m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 400m.

  460.000
 • Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 500m

  Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt 500m tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 500m. Con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adss kv 500mBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 500m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 500m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột nhỏ hơn 500m.

  630.000
 • Bộ treo, bộ đỡ cáp quang kv 600|700|800|900|1000m

  Bộ treo, bộ đỡ cáp quang khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Tên khác Bộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Chuỗi treo, con đỡ (củ đỡ, quả đỡ) cáp quang adss là phụ kiện treo néo cáp quang adssBộ đỡ cáp quang adss khoảng vượt kv 600m 700m 800m 900m 1000m. Còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 600m 700m 800m 900m 1000m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột điện có khoảng cách cột 600m 700m 800m 900m 1000m.

  750.000